integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som Andrea K Redovisning, org. nr 19700401–2568 samlar in, hanterar, lagrar och använder. Andrea K Redovisning bedriver verksamhet som omfattas av lagen (2017:613) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) vilket innebär att vi är skyldiga att vidta de åtgärder som föreskrivs i denna lag.

allmänt

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår websida, har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, Penningtvättslagen och Dataskyddsförordningen 

källor

De personuppgifter du lämnar när du blir kund hos oss kommer vi att lagra.  Information som lagras kan bestå av ditt personnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bankuppgifter, fordonsuppgifter inloggningsuppgifter till myndigheter, banker, leverantörer, kopia av id-handlingar, information av verkliga huvudman.

När vi samlar in information från andra källor än dig kan dessa källor vara:

-Online källor som tex leverantörer, information som är offentligt tillgänglig

– Myndigheter, publika databaser, adressupplysningstjänster, kreditupplysnings-företag, inkassoföretag.

laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändiga för att

– att fullgöra en rättslig förpliktelse som verksamhetsutövare

– kommunicera personlig och relevant information till dig

– uppfylla/fullgöra avtalet om våra tjänster med dig

– för att uppnå god kundkännedom (kontroll, bedömning och utredning)

utlämning av dina personuppgifter

Andrea K Redovisning är en registrerad verksamhet för bokföringstjänster och står under statlig tillsyn, vilket innebär att behörig tillsynsmyndighet kan komma att granska och ta del av de uppgifter som vi behandlar. Vi kan komma att rapportera transaktioner, aktiviteter eller andra omständigheter som vi skäligen misstänker har koppling till penningtvätt eller finansiering av terrorism i enlighet med Penningtvättslagen.

lagring av dina personuppgifter

Andrea K Redovisning har underbiträdesavtal med Björn Lundén Information AB. Uppgifterna ska lagras i 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning. Andrea K Redovisning agerar som personuppgiftsbiträde till er som kund därför behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal med er. 

säkerhet

Andrea K Redovisning vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Byråns anställda åtar sig sekretess vad gäller all data som de behandlar.

dina rättigheter

Du kan kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Andrea Kovacs. Vid frågor om vår hantering av dina uppgifter kontakta oss via telefon 0706440249 eller via mail ak@andreakredovisning.se